Cele i zadania

Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 roku do 6 lat, które są swoistymi indywidualnościami z których każda jest specyficzną jednością psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju.
Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Uczymy dzieci:

Budowania "obrazu siebie" w relacjach Ja i Ty-Wy, Ja-To przez stwarzanie odpowiednich warunków.
Stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających biegłość w budowaniu i posługiwaniu się znakiem - słowem, gestem, liczbą, barwą w poznaniu i zmienianiu siebie i świata.
Kształtowanie umiejętności i elementarnych zdolności dynamicznego przystosowania dziecka do otaczającej je rzeczywistości - bliższej i dalszej.
Wprowadzanie dziecka w świat wartości i postaw pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie.


Zadaniem edukacyjnym Naszego Przedszkola jest:

Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejetności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
Kształtowanie podstawowych powinności moralnych:
życzliwości
tolerancji
sprawiedliwości
uczciwości
odpowiedzialności
Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
Ukazywanie piękna przyrody.
Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do tej twórczości.
Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
Przedszkolowo.pl logo