DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Siemiechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.przedszkolesiemiechow.przedszkolwo.pl
Data publikacji strony internetowej: 30.09.2013 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Przedszkola Publicznego w Siemiechowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
• Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
• Publikacje nie posiadają autodeskrypcji lub treści alternatywnej
• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
• czytelne menu w lewej części ekranu
• czytelnie wyświetlana strona w aplikacji telefonu
• podwyższony kontrast
• jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklarację sporządzono dnia 30.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Publicznego w Siemiechowie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną do kontaktu w sprawie dostępności jest Wioletta Krzyżak, adres poczty elektronicznej: psiemiechow@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 65 04 233. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna:

Budynki w którym zlokalizowana jest siedziba Przedszkola Publicznego znajdują się w Siemiechowie nr 75 i (lokal wynajmowany) nr 280. W jednym z budynków wejście do budynku – po trzech schodach,przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek do przywołania pracownika. W drugim budynku siedziba przedszkola jest na parterze, wejscie z chodnika. Budynki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Przedszkolowo.pl logo