Deklaracje o kontynuuacji edukacji przedszkolnej

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Rekrutacji
P P w Siemiechowie

DEKLARACJA
O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SIEMIECHOWIE
w roku szkolnym 2018/2019

(Deklarację wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Przy oznaczeniu * zakreślić odpowiednio)
Stosownie do art. 153 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.

poz.59) deklaruję, że moje dziecko….............................................................................................…
(imię i nazwisko dziecka)

data i miejsce urodzenia …..................................................................................………………….

nr PESEL …................................................................................... nadal będzie uczęszczało do:

………………………………………………………………………………………………………..
( nazwa placówki)
Deklaruję korzystanie z usług przedszkola codziennie w godzinach – od ……………do………….
tj……….................... godzin dziennie
Dziecko będzie korzystać z posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek*
Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych:

Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i Nazwisko

Telefony kontaktowe
adres e - mail


Korekta danych:
W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w latach wcześniejszych , proszę o wpisanie aktualnych danych

….………………………………………………………………………………………………………
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.

………………………………… …………………………………
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

……………………………….........
( miejscowość i data)


Załącznik Nr 1
do deklaracji o kontynuacji edukacji w przedszkolu
OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania1

Ja………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że

zamieszkuję wraz z dzieckiem……………………………………………...................................
( imię i nazwisko kandydata)

w……………………………………………………………………….............…..........................
(miejscowość, ulica, numer domu)

…………………………….. …………….……………...................................................
data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /

1./właściwe wypełnić /w pozostałych wpisać nie dotyczy
2.Zgodnie z Art.150 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017, poz 59) oświadczenia wymagane , jako potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
do deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolu


OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji¹

Ja………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam,
że zapoznałam się/ zapoznałem się z obowiązującymi zasadami rekrutacji w tym terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej złożony wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach.


…….…………….................. …………………………………………………..
data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przedszkolowo.pl logo