Deklaracje o kontynuuacji edukacji przedszkolnej

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Rekrutacji
PP w Siemiechowie
DEKLARACJA
O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SIEMIECHOWIE
w roku szkolnym 2019/2020

(Deklarację wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Przy oznaczeniu * zakreślić odpowiednio)
Stosownie do art. 153 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.
poz.996 z póź. zm.)

deklaruję, że moje dziecko….............................................................................................…
(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałe……………………………………………………………………………………………
( adres zamieszkania)

data i miejsce urodzenia …..................................................................................………………….
nr PESEL …................................................................................... nadal będzie uczęszczało do:
………………………………………………………………………………………………………..
( nazwa placówki)

Deklaruję korzystanie z usług przedszkola codziennie w godzinach – od ……………do………….

tj……….................... godzin dziennie

Dziecko będzie korzystać z posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek*

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych:
Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko

Telefony kontaktowe
adres e - mail

Korekta danych:
W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w latach wcześniejszych , proszę o wpisanie aktualnych danych.

….………………………………………………………………………………………………………........
Pouczenie;
1.Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z rekrutacją do przedszkola, prowadzoną na podstawie ustawy z 14 grudnia
2016r – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. , poz . 996 z póź zm).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej do
której, deklaracja zostanie złożona.
Oświadczenia:
1. Oświadcza, że dane podane w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych
z rekrutacją do przedszkola zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018r, o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz 1000).

…………………………………...... ………………………………….......................
( podpis matki/opiekuna prawnego) ( podpis ojca/opiekuna prawnego)


….............................................................
( miejscowość i data)
Załącznik Nr 1
do wniosku o przyjęcie do przedszkolaOŚWIADCZENIE o miejscu zmieszkaniz1Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)


Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2 , oświadczam,

że zamieszkuję wraz z dzieckiem………………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

w…………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica, numer domu )

…………………………… ……………………………………………………………..
(data) Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

rodzica/ prawnego opiekuna/

1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /
2Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z póź.zm) oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Załącznik Nr 2
do wniosku o przyjęcie do przedszkolaOŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji1

Ja………………………………………………………………………………………………...
( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam,
że zapoznałam się/ zapoznałem się z obowiązującymi zasadami rekrutacji w tym terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej złożony wniosek uprawnień do potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach.…………………… …………….……………................................
data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
/ rodzica/ prawnego opiekuna /1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy /
2Zgodnie z Art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r., poz. 996 z póź.zm) oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Przedszkolowo.pl logo