OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SIEMIECHOWIE

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.)
przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola Publicznego w Siemiechowie jest Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siemiechowie:

adres: Siemiechów 75, 33-181 Siemiechów
telefon: 14 65 04 233
mail: psiemiechow@wp.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z nowymi przepisami praw w zakresie ochrony danych osobowych, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siemiechowie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

IOD: Wioletta Krzyżak
mail: psiemiechow@wp.pl


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
1. Wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe- Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej- Dz. U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.)
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2. zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole Publiczne w Siemiechowie na szkodę;
3. realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola Publicznego w Siemiechowie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej- informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach w których brali udział (np. konkursy, przeglądy, festiwale , zawody), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.


KOMU DANE BĘDĄ UDOSTEPNIANE

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Publicznego w Siemiechowie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.).

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczanie np. na tablicach informacyjnych, gazecie, w kronice, na oficjalnej stronie internetowej.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole Publiczne w Siemiechowie przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz.217 ze zm. ) celach archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.


KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW
W związku z uczęszczaniem do Przedszkola Publicznego w Siemiechowie, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe- Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty- Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. –o systemie informacji oświatowej- Dz., U. 2017 poz. 2159 ze zm.

2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)
3. Dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych dziecka, takich jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe- Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty- Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.
4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole

5. Informacje o sytuacji wychowawczej dziecka

6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju

7. Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach


8. Imię, nazwisko, wiek, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, konkursów, wydarzeń publikowane przez Przedszkole

Zgoda wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych wychowankówPRAWO DOSTEPU


Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.


PRAWO DO SKARGI


Mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącą ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce od 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie.

Przetwarza nie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców/opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.
Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że
Przedszkole Publiczne w Siemiechowie
przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno
w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.),
jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Przedszkola.
Administratorem danych osobowych wychowanków jest Dyrektor Przedszkola Publicznego w Siemiechowie z siedzibą : Siemiechów 75, 33-18 Siemiechów.
Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.
Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
Przedszkolowo.pl logo