Regulamin Organizacji Wycieczek i Spacerów

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SIEMIECHOWIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r.,poz.996,1000)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz.1055).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r., poz.1533).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn. zm).
5. Ustawa z dnia 20 czerwca1997r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U. z 2018r. poz.1990 z późn. zm).
Ogólne zasady organizacji wycieczek i spacerów.

§1
1. Organizatorem krajoznawstwa i turystyki jest Przedszkole Publiczne w Siemiechowie przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. W organizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.
§2
1. Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zbytków kultury i jego historii;
2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego Polski;
3) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
4) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego;
5) kształtowanie umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
7) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych wydaje dyrektor przedszkola , zatwierdzając kartę wycieczki.
3. Kartę wycieczki nauczyciel przedkłada dyrektorowi trzy dni przed planowana wycieczką.
4. Wszystkie wyjścia z dziećmi z budynku przedszkola rejestrowane są w „ Zeszycie wyjść”.
§3
1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć.
2. Organizację i program wycieczki lub spaceru dostosowuje się do wieku,możliwości zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
3. Zaleca się organizowanie przede wszystkim wycieczek na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno – turystycznego.
4. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
5. Dzieci niepełnosprawne , o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych , mogą brać udział w wycieczce. Organizator wycieczki ma obowiązek zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju stopnia ich niepełnosprawności.
6. Udział dzieci niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem odbywających się w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu, wymaga zgody rodziców ( opiekunów prawnych).

Rodzaje wycieczek organizowanych przez przedszkole.
§5
1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki przez przedszkole odbywa się w następujących formach:
1) wycieczki w ramach zajęć w danym dniu w przedszkolu – inicjowane i przygotowywane przez nauczyciela w celu realizacji obowiązującego programu wychowania przedszkolnego,
2) wycieczki krajoznawczo- turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.

§6
1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się rodziców dzieci/opiekunów prawnych dziecka o podjętych ustaleniach, a w szczególności o :
1) celu wycieczki;
2) planowanej trasie;
3) harmonogramie;
4) regulaminie .
Cel wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę uczestników, imię i nazwisko oraz telefon kierownika wycieczki, liczbę, imiona i nazwiska opiekunów wycieczki, środek transportu zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
2. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
.
Szczegółowe zasady organizacji wycieczek
§ 7
1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa przydziela się opiekunów według następujących zasad:
1) jeden opiekun na 15 osób podczas spacerów, wycieczek pieszych w miejscu, które jest siedzibą przedszkola;
2) jeden opiekun na 10 dzieci podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznych przy wyjeździe autokarem poza miejscowość , która jest siedzibą przedszkola.
2. Przy organizowaniu wycieczek autokarowych np. do muzeum, teatru, kina uwzględnia
się program wycieczki.

§ 8
1. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac przedszkola, skąd dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
2. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
3. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
4. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
5. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem, autokarem w celu wysadzania dzieci z wyjątkiem sytuacji kryzysowej.
§ 9

1. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów wyrażonej w formie pisemnej i uwzględniającej również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce
2. Rodzice dzieci biorących udział w wycieczce są zobowiązani do przekazania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na przebieg wycieczki i samopoczucie dziecka, np. dot. przyjmowanych leków lub niedyspozycjach związanych z jazdą autokarem, czy przebytą chorobą.
3. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas deszczu, burzy,śnieżycy i gołoledzi.

Zadania Dyrektora Przedszkola

§ 10

1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
2. Wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
3. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
4. Wyraża zgodę na łączenie funkcji i opiekuna wycieczki jeśli w wycieczce bierze udział kilkoro dzieci.
5. Gromadzi dokumentację wycieczki.
6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczce.

Kierownik wycieczki i opiekunowie

§ 11
1. Kierownik wycieczki :
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki;
2) zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i harmonogramem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
6) nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi;
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników;
9) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.§ 12

1. Obowiązkiem opiekuna jest w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi;
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) dbałość o właściwy ubiór dzieci, odpowiedni do warunków atmosferycznych;
5) sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
6) nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych dzieciom;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
2. Opiekun wycieczki potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjecie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
3. W przypadku choroby lokomocyjnej podaje lek przekazany przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka wraz ze sposobem dawkowania.

Obowiązki uczestników wycieczki.
§ 13

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
1) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie;
2) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
3) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów;
4) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna;
5) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez
okno;
6) nie zaśmiecać pojazdu;
7) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Udzielenie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

§ 14

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor przedszkola.
2. Jeżeli wycieczka ma odbywa się podczas zajęć, należy zgłosić dyrektorowi przedszkola zamiar wyjścia poza teren przedszkola, wpisać ją do w „Zeszyt wyjść”, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku zajęć.

Finansowanie wycieczek.

§ 15

1. Plan finansowy wycieczki określa ogólny koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki mogą być finansowane ze środków Rady Rodziców, przez rodziców uczestników wycieczki lub innych źródeł, w tym ze środków pozyskiwanych od osób fizycznych, prawnych, organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów.
3. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdeklarowali udział dziecka w wycieczce, a następnie te deklarację wycofali zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z jego tytułu.
4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury i paragony wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.

Dokumentacja wycieczki

§16
1. Dokumentacje wycieczki stanowią:
1) karta wycieczki, której wzór określa- załącznik nr 1;
2) oświadczenie kierownika i opiekunów wycieczki- załącznik nr 2;
3) program wycieczki – załącznik nr 3;
4) listę uczestników wycieczki - załącznik nr 4;
5) zgoda rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 5;
6) regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczek- załącznik nr 6;
7) rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu - załącznik nr 7;

Postanowienia końcowe
§17

1. Dzieci, które uczestniczą w wycieczce objęte są ubezpieczeniem całorocznym zawartym przez przedszkole na początku roku szkolnego.
2. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników.
3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach oświatowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz przepisy w sprawie zasad i warunków organizowania przez przedszkola krajoznawstwa i turystyki.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018r.Załącznik nr 1
KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres szkoły/placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cel wycieczki:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa kraju¹/miasto/trasa wycieczki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin:…………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kierownika wycieczki:………………………………………………………..

Liczba uczniów:………………., w tym uczniów niepełnosprawnych:………………………
Klasa:…………………………………………………………………………………………….
Liczba opiekunów wycieczki:…………………………………………………………………...
Środek transportu:……………………………………………………………………………….

¹ Dotyczy wycieczki za granicą

Załącznik nr 2


OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki

…..……………………………
( imię i nazwisko oraz podpis) 1. ………………………………..
2…………………………………
3………………………………....
4………………………………….
5…………………………………..
6…………………………………..
( imiona i nazwiska oraz podpisy )ZATWIERDZAM

………………………………………
( data i podpis dyrektora szkoły/ placówki )


Załącznik nr 3
PROGRAM WYCIECZKI


Data, godzina wyjazdu oraz powrotuDługość trasy
( w kilometrach)


Miejscowość docelowa i trasa
powrotna


Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu
Adres i miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki
i miejsca żywieniaZałącznik nr 4
.…………………………………… ……………………
( imię i nazwisko matki) data
………………………………………
(imię i nazwisko ojca)
…………………………………..
( nr telefonu)

Oświadczenie

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka………………..
…………………………….w wycieczce………………………………………..,
która odbędzie się w dniu………………………………………………………..
( podać miejsce wycieczki)

Jednocześnie nie znamy przeciwwskazań zdrowotnych do udziału naszego dziecka w wycieczce, którego program i regulamin znamy.
……………………………………………
( podpis rodziców/prawnych opiekunów


W przypadku alergii i chorób przewlekłych dziecka rodzic jest zobowiązany dołączyć do niniejszej zgody oświadczenie o stanie zdrowia swojego dziecka.
Przedszkolowo.pl logo