Regulamin Rady Rodziców w PP Siemiechów


Załącznik do uchwały Rady Rodziców
Publicznego Przedszkola Publicznego w Siemiechowie
6/2017/2018 z dnia 12.04.2018 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA W SIEMIECHOWIE

Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Statut Przedszkola Publicznego w Siemiechowie.


1. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” stanowi reprezentacje rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek przedszkola.
3. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.
§ 2
1. Rada Rodziców liczy po dwóch członków z każdego oddziału przedszkolnego.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. Odwołanie członka rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców dzieci oddziału zwykłą większością głosów w tajnych wyborach przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

2. Cele i zadania Rady Rodziców
§ 3
1. Podstawowym celem rady jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną;
2) aktywne działania na rzecz przedszkola;
3) reprezentowanie rodziców podopiecznych przedszkola;
4) formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kompetencji;
5) wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych przedszkola.
3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności współudział w realizacji zadań wspomagających proces wychowawczo - dydaktyczno -opiekuńczy przedszkola, a w tym:
1) tworzenie właściwego klimatu społecznego, atmosfery życzliwości i twórczej współpracy na linii rodzice-przedszkole;
2) organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów oraz zadań statutowych przedszkola;
a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu wychowania przedszkolnego przedszkola;
b) organizowanie prac społeczno –użytecznych na rzecz przedszkola;
c) pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji przedszkola, podnoszeniu jakości pracy;
3) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy:
a) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
b) współudział w organizacji imprez, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
c) współudział z nauczycielkami przy organizowaniu pomocy dzieciom ze środowisk zaniedbanych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ustalenie form współpracy i pomocy itd.);
4) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka;
5) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym jego funkcjonowaniem.

3. Tryb przeprowadzania wyborów
§ 4
1. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych:
1) wybory do oddziałowych Rad Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału;
2) przedstawiciele do oddziałowych Rad Rodziców wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym;
3) za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
4) w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania;
5) zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie;
6) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału obecni na zebraniu;
7) w wyborach do rad oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic;
8) wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania;
9) do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej;
10) głosowanie odbywa się na kartach do głosowania;
11) zadaniem komisji skrutacyjnej jest ustalenie wyników głosowania (zliczenie głosów);
12) wybrani członkowie każdej rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona dwóch przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola;
13) na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, reprezentantów rady oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej;
14) z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu przekazany zostaje przewodniczącemu oddziałowej rady rodziców.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
4. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.
§ 5
1. Rada oddziałowa może występować w porozumieniu z nauczycielami oddziału z wnioskami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawach istotnych dla wychowanków.
2. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólno-przedszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.
§ 6
1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
1) wybrani przedstawiciele poszczególnych oddziałów do Rady Rodziców uczestniczą w zwołanym przez Dyrektora przedszkola pierwszym zebraniu rady rodziców;
2 ) wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki;
3) kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie;
4) za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów:
5) w przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
2.W takim samym trybie jak wybór przewodniczącego Rady Rodziców, przewodniczący Rady Rodziców przeprowadza wybór pozostałych członków zarządu: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4. Struktura Rady Rodziców
§ 7
1. Pracami Rady Rodziców kieruje prezydium jako wewnętrzny organ.
2. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z:
1) przewodniczącego;
2) zastępcy przewodniczącego;
3) sekretarza;
4) skarbnika
3. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

§ 8
1. Przewodniczący rady:
1) organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady,
2) opracowuje terminarz i problematykę spotkań,
3) reprezentuje radę na zewnątrz do współpracy z dyrektorem i organem prowadzącym przedszkole;
4) opracowuje sprawozdania z działalności i przedstawia na zebraniu ogólnym rodziców.
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację i protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców.
4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
§ 9
1. Zastępca przewodniczącego rady i skarbnik rady stanowią Komisję Rewizyjną.
2. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni zastępca przewodniczącego rady.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez radę rodziców;
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi (na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym po zakończeniu swojej kadencji).

5. Posiedzenia Rady Rodziców
§ 10
1. Rada działa poprzez zebrania plenarne.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor przedszkola i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego.
4. Kolejne zebrania rady zwołuje przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek rady.
5. Zebrania zwyczajne zwołuje się 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września każdego roku.
6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków rady oraz dyrektora co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
7. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków rady najpóźniej 1 dzień przed terminem spotkania.
8. Zebrania rady zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych rad oddziałowych lub dyrektora.
9. Przygotowanie posiedzenia rady i jej prowadzenie jest obowiązkiem przewodniczącego.
10. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor, przedstawiciele rad oddziałowych lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
11. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
6. Dokumentowanie posiedzeń
§ 11
1. Posiedzenia rady są protokołowane przez protokolanta w formie elektronicznej zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągi 7 dni.
3. Protokół podpisuje osoba protokołująca oraz przewodniczący.
4. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu.
5. Protokoły umieszczane są księdze protokołów wg kolejności numerów i prowadzi się ich spis.
6. Protokoły i wszelka dokumentacja rady jest przechowywana na terenie przedszkola(u dyrektora przedszkola)i jest na bieżąco dostępna dla członków rady.

7. Tryb podejmowania uchwał
§ 12
1.Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
2.Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów,w głosowaniu jawnym.
3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
4. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
5.Uchwały Rady Rodziców mają charakter samodzielny i nie wymagają akceptacji Dyrektora przedszkola.
6. Wydruk komputerowy uchwały umieszczony jest w księdze uchwał, która przechowywana jest w kancelarii Dyrektora.
7. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym i prowadzi się ich spis. Za prawidłowe prowadzenie księgi odpowiada sekretarz Rady Rodziców.
8. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującym prawem, z dobrem dziecka, statutem przedszkola, Dyrektor przedszkola zawiesza jej wykonanie.
9. W wypadku zawieszenia uchwały, Dyrektor przedszkola w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgadnia z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy .
10. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor przedszkola odwołuje się do organu prowadzącego a w sprawach pedagogicznych do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie.
11. Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

8. Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców
§ 13
1. Rada Rodziców posiada zarówno kompetencje stanowiące, jak i opiniodawcze.
2. Kompetencje stanowiące:
1) uchwalenie regulaminu swojej działalności.
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy w szczególności :
1) występowanie do Dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
3) opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
4) wyrażenie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego:
a) Rada Rodziców przedstawia swoja opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;
b) brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego;
5) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora przedszkola;
6) występowanie z wnioskami do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
7) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
8) opiniowanie koncepcji, planu pracy przedszkola oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.
9. Prawa i obowiązki członków rady rodziców
§ 14
1. Członkowie rady mają prawo do:
1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
2) wyrażania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola;
3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.
2. Członkowie rady mają obowiązek:
1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach rady;
2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
10. Fundusze Rady
§ 15
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
1) z dobrowolnych składek rodziców;
2) z darowizn dla przedszkola z przeznaczeniem na fundusz Rady Rodziców;
3) innych (np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców itp.).
2. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej prezydium ustala na początku roku szkolnego.
3.Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
4.Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:
1) dofinansowanie uroczystości przedszkolnych, zabaw, konkursów i zawodów;
2) dofinansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów –zarówno w przedszkolu, jak i poza nim;
3) zakup pomocy dydaktycznych dla grupy;
4) zakup nagród dla dzieci;
5) finansowanie wycieczek, przewozów autokarowych dzieci;
6) zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci (np. Bożę Narodzenie, Dzień Dziecka);
7) inne uzasadnione cele związane ze wspieraniem działalności statutowej przedszkola.
§ 16
1. Rada prowadzi ewidencję dochodów i dokumentację wydatków na zasadach ustalonych przez ministra finansów.
2. Dopuszcza się dokonywania wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia o dokonanym zakupie po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola.

§17
Zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

11. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o radzie, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Siemiechowie.
2. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
3. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w przedszkolu Radą Pedagogiczną i Dyrektorem.
4. Działalność rady jest zgodna z obowiązującym prawem.
5. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, na wniosek członków rady i przewodniczącego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Przewodniczący Rady Rodziców


Siemiechów, dnia 12.04.2018 roku
Przedszkolowo.pl logo