Statut Przedszkola Publicznego w Siemiechowie cd.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 § 26
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi.
1) zasady zatrudnienia, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy;
2) szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli przedszkola, nauczycieli specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola;
3) pracownicy przedszkola zapoznają się z zakresami czynności potwierdzając ich akceptację własnoręcznym podpisem;
4) wyżej wymieniony dokument odkłada się do akt osobowych pracownika.

§ 27
W przedszkolu ustawowo nie przewiduje się stanowiska wicedyrektora i obowiązki zastępcy dyrektora pełni społecznie wyznaczony nauczyciel.

§ 28
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału, co zapewnia ciągłość pracy wychowawczej.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Rodzice za pośrednictwem Rady Rodziców mają możliwość wyrażania do dyrektora opinii o nauczycielu w oddziale.
4. Rada Rodziców ma prawo, w imieniu rodziców, wystąpić z pisemną umotywowaną propozycją, dotyczącą zmiany nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział. Po sprawdzeniu zasadności argumentów, podpisanych przez 2/3 rodziców dzieci, Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje ostateczną decyzję.

§ 29
1. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kierować się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych;
5) respektować i gwarantować prawa zawarte w Konstytucji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakichkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor, płeć, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność;
6) w swoich działaniach wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych do kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka;
7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
8) dbać o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
9) dbać o etykę i godność zawodu nauczyciela poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną;
2. W ramach swoich zadań nauczyciel w szczególności:
1) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem, ponosi odpowiedzialność za jej jakość;
2) organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy umożliwiający nabywanie różnorodnych doświadczeń zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;
3) zapewnia niezależny i twórczy charakter zabawy , jako głównej aktywności dziecka;
4) prowadzi działania prozdrowotne, promuje zdrowy styl życia;
5) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka oraz jego zdolności i zainteresowania;
6) dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
8) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje;
9) przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
10) jest zobowiązany na podstawie przeprowadzonej diagnozy i obserwacji do przygotowania do końca kwietnia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
11) bierze odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
12) przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
13) dokumentuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, w tym dzienniki zajęć, realizowany program (w autorskie i własne), plany miesięczne, arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne;
14) aktywne uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały i postanowienia;
15) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania  dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów realizowanych w danym oddziale:
16) inicjuje i organizuje uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
17) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola i osób kontrolujących, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola;
18) dba o atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród nauczycieli, pracowników.
3. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nich obowiązków i wymierzane są im kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela.
4. Do zadań nauczyciela religii należy w szczególności:
1) nauczanie religii na podstawie programu nauczania religii zatwierdzonego przez właściwe organy kościelne;
2) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nauczania religii;
3) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami wymagających jej obecności.
5. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających pełne funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających pełne funkcjonowanie dzieci w życiu przedszkola oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) badanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających pełne funkcjonowanie dzieci w życiu przedszkola oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, którzy pracują według przydziału czynności opracowanych przez dyrektora przedszkola w oparciu o Kodeks Pracy i potrzeby przedszkola.
2. Pracownik administracyjno – obsługowy jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i staranie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.
3. Do obowiązków intendenta między innymi należy:
1)zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie i wydawanie zgodnie z jadłospisem i normą żywieniową;
2)sprawowanie nadzoru nad żywieniem w przedszkolu oraz przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci, zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej;
3) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji żywieniowej;
4) sporządzanie, w porozumieniu z kucharką i dyrektorem przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wywieszanie ich do wiadomości rodziców;
5))wykonywanie innych czynności polecanych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
4. Do obowiązków kucharki należy:
1) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość wydawanych posiłków;
2) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
i dbanie o ich oszczędne i racjonalne zużycie;
3) postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej;
4) sporządzanie, w porozumieniu z intendentem i dyrektorem przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami;,
5) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętów, naczyń zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z aktualnych potrzeb przedszkola.
5. Do obowiązków woźnej należy:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach przedszkolnych zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi;
2) wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb przedszkola;
3) współdziałanie z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, dbanie o zdrowie podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
4) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowania nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.
6. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1) pomoc przy czynnościach samoobsługowych dzieci i wspólne z nauczycielem dbanie o ich zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz estetyczny wygląd;
2) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci;
3) uczestnictwo przy zajęciach z dziećmi, przy których wymagana jest pomoc;
4) pomoc nauczycielowi podczas spacerów, wycieczek, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i organizacji uroczystości przedszkolnych i środowiskowych;
5) utrzymanie porządku w kąciku zabaw oraz dbanie o czystość i sprawność zabawek;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
7. Do obowiązków sekretarki należy:
1)sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby organu prowadzącego jak również innych instytucji wynikających ze specyfiki placówki;
2) wprowadzanie danych do systemu SIO;
3) prowadzenie kancelarii przedszkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjną;
4) dokonywanie rozliczeń za żywienie i uczęszczanie dzieci do przedszkola;
5)wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
6) wykonywanie doraźne zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
8. Pracownik administracyjno – obsługowy jest zobowiązany w szczególności;
1)przestrzegać czasu pracy ustalonego w przedszkolu;
2) przestrzegać przepisów przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
3) dbać o dobro przedszkola i chronić jego mienie;
4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego.
9. Pracownicy administracyjno – obsługowi w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń, uszkodzeń i nieprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci, jest zobowiązany w miarę możliwości im przeciwdziałać oraz natychmiast powiadomić o nich dyrektora przedszkola.
10. Upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi przedszkola zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren placówki o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub kieruje tę osobę do dyrektora.
11. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Rozdział 6
Dzieci przedszkola

§ 31
1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczego zgodnego z zasadami bezpieczeństwa odpowiadajacego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym;
2) zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych poza nim;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
5) właściwe, zgodne z zasadami higieny przyrządzania posiłków i spożywania ich;
6) wyrażania swobody myśli, sumienia, wyznania i przekonań;
7) rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
8) uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznym;
9) sprawiedliwej i obiektywnej oceny postępów we wszystkich strefach rozwoju;
10) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
11) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;
12) nauki, badania i eksperymentowania;
13 )korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zabawek i gier;
14) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
15) poszanowanie własności;
16) ochrony zdrowia;
17) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobody wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli;
18) znajomości swoich praw;
19) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
20) wczesnego wspomagania jego rozwoju;
21) akceptacji takim jako ono jest;
2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
2) przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
3) szanowania sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności;
4) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
5) poszanowanie pracy innych osób (dzieci i dorosłych);
6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych;
8) pomaganie słabszym kolegom i młodszym kolegom;
9) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno,
10) samodzielne załatwianie potrzeby fizjologicznej;
11) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (3-4 latki), umieć się ubrać, rozebrać, wiązać sznurowadła (5-6 latki), samodzielnie posługiwać się sztućcami;
12) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.
3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
1)aktywności, twórczości i eksperymentowania;
2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;
3) zaradność wobec sytuacji problemowych;
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;
5) poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych;
6) tolerancji, otwartości wobec innych;
7) bycia dla innych pomocnym;
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu, własnego i innych.
4. Dyrektor w oparciu o Uchwałę Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole, nieobecność dziecka i nie zgłoszenie tego faktu przedszkolu;
2) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu;
3) utajenie przy wypełnianiu "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola" choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
5. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dniu od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
6. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rozdział 7
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 32
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat z terenu Gminy Gromnik.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
1) decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jawności.
5. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające, wzory wniosków, deklaracji, kryteria przyjęć, rodzaje dokumentów wymaganych od rodziców i terminy określane co roku przez organ prowadzący określa "Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola".

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 33
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową:
1) przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych;
2) za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor przedszkola.
3. Środki na działalność przedszkola uchwala Rada Gminy Gromnik w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.
4. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego planu finansowego.

§ 34
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
2. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie w związku ze zmianami w przepisach oraz z organizacją pracy przedszkola.
3. Zmiany w Statucie wprowadzone są po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną i sprawdzeniu zgodności z prawem.
4. Zmiany w statucie wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego, nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
5. Tekst jednolity Statutu ze zmianami został uchwalony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 października 2017 roku.
6. Traci moc statut Przedszkola przyjęty uchwałą nr: 7/10/01 z dnia 15 pażdziernika 2011r, 11/10/11 z dnia 6 czerwca 2011 r, 8/11/12 z dnia 11 lutego 2012r, 6/12/13 z dnia 14. listopada 2012r, 4/15/16 z dnia 12 września 2015r, 5/16/17 z dnia 12.09.2016 r.
7. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu.
8. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) umieszczenie tekstu na stronie przedszkola;
2) udostępnianiu zainteresowanym przez Dyrektora przedszkola.
9. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
10. Statut wchodzi w życie z dniem 28 października 2017 roku.
Przedszkolowo.pl logo