Statut Przedszkola Publicznego w Siemiechowie cz.I

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/17/19
Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Siemiechowie
z dnia 28.11.2017 r.STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W SIEMIECHOWIE
GMINA GROMNIKRozdział 1
Nazwa i typ przedszkola

§ 1
1. Pełna nazwa placówki brzmi: Przedszkole Publiczne w Siemiechowie
2. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Gminy Gromnik, położony w Siemiechowie oraz wynajmowane pomieszczenia w budynku parafialnym.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gromnik.
4. Siedzibą Organu prowadzącego jest Urząd Gminy w Gromniku, ul. Witosa 2.
5. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Krakowie – delegatura w Tarnowie.
6. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:
Przedszkole Publiczne
w Siemiechowie
33-181 Siemiechów75 tel. 14 65-04-233
Regon 120717274 NIP 873-31-72-600

§ 2
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Siemiechowie;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siemiechowie;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzi eci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Siemiechowie;
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego w Siemiechowie;
7) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców Przedszkola Publicznego w Siemiechowie;
8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku;
9) o prawie oświatowym – należy przez to rozumieć Ustawę o Prawie Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016r.;
10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gromnik;
11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie;
12) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego w Siemiechowie;
13)ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć Ustawę o Systmie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 3
1. Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie dziei w rozwijaniu uzdolnień oraz ksztaltowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym ,co jest dobre a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnegoradzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziecmi i dorosłymi;
5) stwarzanie earunkow sprzyjających wspólneji zgodnej zabawy i nauki dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowiedzieci i ich sprawnośc fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie spolecznym, przyrodniczym i technicznycm oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposo zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieic w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspolnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejetności, któresą ważne w edukacji szkolnej;
11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej;
12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola;
13) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
2. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny i wszechstronny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej ciekawości poznawania świata, dobóru treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi samodzielności i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne i samodzielne poznawanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i samodzielne poznawanie, doświadczanie świata technicznego poprzez konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie celowych działań, prezentowanie wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) organizowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest np. rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, osoby starsze, oraz kształtowanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające ze zmian i zjawisk w otaczającym dziecko środowisku istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju procesów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej,etnicznej lub języka regionalnego;
17) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. By osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi są;
1) fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) poznawczy obszar rozwoju dziecka.
4. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) umożliwianie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) organizowanie zajęć dodatkowych;
5)organizowanie zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
5. W sposobie realizacji zadań przedszkole uwzglednia również:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki;
3) rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

§ 4
1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych mających wpływ funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowiska społecznego.
5. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z zaburzeń zachowania lub emocji;
3) ze szczególnych uzdolnień;
4) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
6) z choroby przewlekłej;
7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
8) z niepowodzeń edukacyjnych;
9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
4) poradni;
5) pomocy nauczyciela;
6) asystenta rodziny;
7) kuratora sądowego;
8) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
10. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach:
1 ) zajęcia rozwijające uzdolnienia - liczba dzieci na zajęciach nie może przekraczać 8;
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - liczba dzieci na zajęciach nie może przekraczać 5;
3) zajęcia logopedyczne - liczba dzieci na zajęciach nie może przekraczać 4;
4) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - liczba dzieci na zajęciach zajęć nie może przekraczać 10.
11. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w szczególności ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych:
1) zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego;
2) objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie;
3) dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia;
4) na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
5) nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
12. Godzina zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut,
dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
14. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
2) określanie mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień dziecka;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających pełne funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola.
15. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu wczesne rozpoznanie dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
16. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola.
17. Dyrektor planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
18. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczną dyrektor ujmuje w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
19. Dyrektor przedszkola, nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
20. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu rodziców dziecka.
21. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

§ 5
1) Przedszkole, organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i innymi poprzez umożliwienie im uczęszczanie do przedszkola i włączenie ich w tok zabaw i zajęć.
2) Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3) Przedszkole dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym;
2) warunki do nauki, środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
4) Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, nauczanie takie organizuje Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6
1. Zainteresowania dzieci i ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami i dzieckiem oraz poprzez prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
2. Udział dzieci w różnych konkursach, zajęciach dodatkowych stanowi formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.

§ 7
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, a w szczególności:
1) uznanie prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci;
2) organizację na życzenie rodziców nauki – religii, w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela;
3) tworzenie dla dzieci mniejszości narodowych warunków pobytu właściwych dla ich odrębności (w przypadku takiej potrzeby);
4) dbanie o kulturę języka polskiego;
5) organizowanie i udział w uroczystościach o charakterze narodowym i regionalnym;
6) tworzenie tradycji przedszkola;
7) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
8) przybliżenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny".

§ 8
1. Przedszkole realizuje swoje zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela;
3) podczas spacerów poza teren przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane na dużej sali.
3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci wobec których ze względów chorobowych, wymagane jest specjalne postępowanie;
5) przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia oraz ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowy postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia
dzieci;
2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką, lekarzem, kucharką itp;
3) w realizowanych treściach programowych uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie
higienę.
Rozdział 3
Organy przedszkola

§ 9
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Głównym celem działania powyższych organów jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki.§ 10

1. Dyrektor przedszkola powołany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz zapewnienie im bezpieczeństwa;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz uwzględnianie opinii i wniosków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
7) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
8)stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
9) organizowanie i przeprowadzenie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
10) opracowanie arkusza organizacji przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11) dopuszczenie do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
12) wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie:
a) skreślenia wychowanka z listy wychowanków przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.
3. Dyrektor przedszkola:
1) stwarza i zapewnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieciom, nauczycielom, pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;
2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
3) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
4) powiadamia w terminie do 30 września dyrektorów szkół podstawowych w obwodzie, której mieszka dziecko 6-letnie uczęszczające do przedszkola, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej przedszkola;
6) nadzoruje systematyczne szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP i organizuje dla nich różne formy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami;
7) zabezpiecza pozyskane dane osobowe od pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnianych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) zapoznania każdego pracownika ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy;
3) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
5) dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz  innych pracowników.
5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami i organizacjami związkowymi działającymi na terenie przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział  z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jego przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności, dydaktycznej
i opiekuńczej przedszkola.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem Rady.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) z inicjatywy Dyrektora przedszkola;
3) organu prowadzącego przedszkole;
4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) po zakończeniu pierwszego półrocza;
3) po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
4) w miarę bieżących potrzeb.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;
5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy;
6) dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
10. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
1) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora przedszkola;
2) przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany i uchwala go;
3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
4) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
5) wnioskuje o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu;
6) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
7) uchwala regulamin swojego działania , który musi być zgodny ze statutem przedszkola 11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie
uchwał.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków:
1) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa;
2) o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane a teksty uchwał są rejestrowanie
i przechowywane odrębnie w księdze uchwał.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


§ 12
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową i stanowiącą reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady wyboru członków i zasady działania Rady są ustanowione przez ogół rodziców:
1) wyboru Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń;
2) w skład Rady Rodziców wchodzą po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału;
3) w wyborach do Rady Rodziców jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
3. Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora , organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) opiniowanie programu i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora przedszkola;
3) opiniowanie podjęcie działalności stowarzyszeń lub innych organizacji na terenie przedszkola;
4) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola;
5) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego;
6) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
7) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w przedszkolu.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i określa w nim w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
6. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

§ 13
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.
3. Organy przedszkola informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy dyrektorowi przedszkola.
4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetecnji organu uprawnionego.
5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8. Dyrektor Przedszkola koordynuje współdziałanie poszczególnych organów przedszkola i zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.


§ 14
1. Wszystkie spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor przedszkola poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
2) podejmowanie prób wyjaśnienia istotnych nieporozumień;
3) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji.
2. Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów- strony sporu.
3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.
4. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
5. W przypadku sporu pomiędzy organami przedszkola, w których stroną jest Dyrektor Przedszkola powołuje się zespół mediacyjny. W skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
6. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
8. Strony mogą zwracać się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
9. Powiadomiony organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia.

Rozdział 4
Organizacja przedszkola

§ 15
1. Przedszkole jest dwu oddziałowe oddziałowe:
1) oddział I mieści się w budynku przedszkola;
2) oddział II w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku parafialnym.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział mieszany obejmujący z dzieci w wieku od 3-6 lat pracujący na dwóch poziomach z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz niepełnosprawności.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W oddziałach, do których zostały przyjęte dzieci niepełnosprawne, liczba dzieci powinna wynosić od 15 – 20, w tym nie więcej niż 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia.

§ 16
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący w okresie do 1 lipca do 31 sierpnia w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku:
1) oddział I w godzinach od 8:00 do 16:00;
2) oddział II w godzinach od 8:00 do 13;00 w dniu kiedy jest religia czas zostaje wydłużony o jedną godzinę.

§ 17
1. Przedszkole świadczy bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 8;00 – 13;00 z wyjątkiem dnia kiedy jest religia, wtedy czas zostaje wydłużony o jedną godzinę.
2. Świadczenia udzielane w przedszkolu poza czasem bezpłatnej opieki, wychowania i nauczania podlegają opłacie zgonie z uchwałą Rady Gminy Gromnik.
3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu 5-cio godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu i odbywa się w godzinach od 8:00-13:00 i w tym czasie są też realizowane zajęcia z języka nowożytnego.
4. Jeżeli religia odbywa się w trakcie realizacji podstawy programowej, realizacja podstawy w danym oddziale i w danym dniu zostaje wydłużona o czas realizacji zajęć z religii.
5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 min.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu w tym religii, zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 min;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 min.
7. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, organizowane są na wniosek i za zgodą rodziców:
1) zajęcia dodatkowe są bezpłatne;
2) osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje;
3) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora w porozumieniu z rodzicami;
4) zajęcia dodatkowe odbywają się po realizacji podstawy programowej.
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 18
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania, opieki i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia :
1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną zabawą dziecka;
2) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
3) godziny posiłków;
4) zajęcia organizowane w ramach środków finansowych przedszkola, w tym religii, naukę języka obcego nowożytnego, zajęcia specjalistyczne i dodatkowe.
5. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej są:
1) działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczycielkę;
2) zabawy swobodne, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe;
3) wycieczki, teatrzyki i uroczystości okolicznościowe;
4) stworzenie prozdrowotnych warunków wychowania;
5) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowanie zajęć na świeżym powietrzu;
6) tworzenie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
6. W dzienniku zajęć odnotowuje się godziny przyjścia dziecka do przedszkola, godzinę zabrania dziecka z przedszkola oraz tematy zajęć.
7. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć dodatkowych, które nie są wpisywane do dziennika zajęć przedszkola jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

§ 19
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora :
1) arkusz organizacyjny przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna, związki zawodowe działające na terenie przedszkola;
2) arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września opinie, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio;
4) w przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
2. Arkusz organizacji przedszkola zawiera w szczególności:
1) liczbę oddziałów i liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
2) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i dodatkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego, kwalifikacjach, stażu pracy oraz liczbą godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczbę pracowników administacji i obsługi, wraz z przeliczeniem na etaty;
9) termin przerwy pracy przedszkola.

§ 20
1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się bezpłatnie z udziałem rodziców na terenie przedszkola lub w domu rodzinnym, jeżeli dziecko nie ukończyło 3 roku życia.
3. Warunkiem zorganizowania zajęć jest uzyskanie "Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, którą rodzic przedkłada dyrektorowi przedszkola wraz z pisemnym wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz miejsce prowadzenia zajęć organizuje dyrektor przedszkola.
5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
6. Dyrektor przedszkola powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, składający się ze specjalistów.
7. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku;
2) nawiązanie współpracy z:
a) innym podmiotem, w którym dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej “programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
8. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone z dzieckiem.
9. Program określa w szczególności;
1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
3) w zależności od potrzeb – zakres współpracy;
4) sposób oceny postępów dziecka.
10. Z spotkań zespołu sporządza się protokół.
11. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 21
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i przyjętymi programami tworzącymi zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§ 22
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
2. Opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, sprawują nauczyciele oddziałów, pamiętając o przestrzeganiu w szczególności przepisów BHP, p.poż. i ruchu drogowego.
3. Nauczyciela w pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.
4. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc jeszcze dodatkowo innego pracownika przedszkola.
5. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć dodatkowych (np. rytmika, język angielski, religia) sprawują odpowiednio: nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego uprawnionych.
7. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i wycieczek poza teren przedszkola pełnią nauczyciele, pracownicy obsługi, a w razie potrzeby wyznaczeni rodzice, według zasady: 1 opiekun na 15 – ro dzieci:
1) nie organizuje się wycieczek, spacerów z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze – 10 C;
2) nauczyciel wychodzący poza teren przedszkola wpisuje wyjście w zeszyt wyjść.
8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek autokarowych są określone zarządzeniem dyrektora i obowiązującym w przedszkolu „Regulaminem spacerów i wycieczek”.
9. Nauczyciel, który odbiera dziecko od rodzica wpisuje godzinę przyjścia do przedszkola, a nauczyciel, który wydaje dziecko rodzicowi godzinę zabrania dziecka z przedszkola, nieobecność odnotowuje w dzienniku zajęć.
10. Pomieszczenia przedszkolne i ogród przedszkolny wyposażone są w sprzęt i urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami Bezpieczeństwa.
11. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci uczęszczających do przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców i za ich zgodą a umowę zawiera się najpóźniej w dniu 1 września danego roku szkolnego.
12. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura  zewnętrzna, mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przynajmniej raz w roku, a także w zależności od potrzeb, przeprowadzana jest kontrola stanu bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola, z której sporządzony jest protokół.
14. Jeżeli miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić niezwłocznie dyrektora przedszkola;

§ 23
1. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) rodzice dziecka zobowiązani są przyprowadzania go w godzinach ustalonych przez przedszkole;
2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkola, rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza;
3) rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania go pod opiekę nauczycielce;
4) pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
5) za bezpieczeństwo dziecka odpowiada przedszkole – od momentu jego przyjścia do przedszkola do momentu jego wyjścia z rodzicem z przedszkola;
6) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzana zwierząt na teren przedszkola;
7) rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.
2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych:
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi ( silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty lub inne niepokojące objawy);
2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicem w celu odebrania dziecka z przedszkola;
4) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka,
3. Przy odbieraniu dzieci z przedszkola stosuje się następujące zasady:
1) rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole;
2) rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola inna osobę zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie, zawierającego między innymi imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego;
3) pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe składane jest u dyrektora na początku roku szkolnego lub w razie zaistniałej sytuacji;
4) oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie;
5) dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, w sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka i z dyrektorem przedszkola;
6) rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku osób podanych w upoważnieniu;
7) nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie niepełnoletniej, a także osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ze względu na zapewnienie mu bezpieczeństwa;
8) o każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola i podejmowane są wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;
9) rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia , w przypadku gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola:
a) nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, a w przypadku braku kontaktu z rodzicami, kontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka z przedszkola;
b) gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola o niemożności skontaktowania się z nimi,
c) Dyrektor próbuje skontaktować się z rodzicami, po nieudanej próbie powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;
10) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
4. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków oraz wykonywać zabiegów medycznych.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowanie ratunkowe i powiadamia rodziców, do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola.

§ 24
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone przez MEN – 5 godzin dziennie oraz zajęć z religii. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8:00-13:00.
2. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia:
1) za wyżywienie dzieci:
a)wysokość opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym,
b) dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub jednego posiłku, w zależności od czasu przebywania w przedszkolu,
b) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za każdy dzień zgłoszonej nieobecności;
2) za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie:
a) rodzice uiszczają za każdą godzinę pobytu dziecka opłatę zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Gminy Gromnik,
b) opłata ta obejmuje odpłatność za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne przeznaczone na:
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
- gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
- gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,
- gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
- zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienie dziecka,
- gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
c) opłatę, o której mowa ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin.
3. Opłaty (żywienie + opłata za świadczenie usług przez przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu) pobierane są w terminie do 15-tego każdego miesiąca.
4. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 25
1. Przedszkole współpracuje z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:
1) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym;
2) spotkania adaptacyjne;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, wychowawcą i specjalistami
w miarę bieżących potrzeb;
4) kąciki dla rodziców;
5) zajęcia otwarte dla rodziców;
6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych i środowiskowych;
7) wycieczki autokarowe.;
8)warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci – w zależności od potrzeb;
9) tablice informacyjne dla rodziców;
10) wystawki prac plastycznych dzieci;
11) strona internetowa przedszkola;
12) dni otwarte w okresie rekrutacji;
13) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.
3. Obowiązki rodziców:
1) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w przedszkolu;
2) zapewnienie dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadkach dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem;
3) przestrzeganie niniejszego statutu;
4) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
5) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji;
6) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola we właściwym czasie i przez odpowiednie osoby;
7) wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uczestniczyć w zebraniach rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielem bądź Dyrektorem przedszkola w celu uzyskania informacji o dziecku;
8) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
9) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
4. Rodzice mają prawo w szczególności do:
1) zapoznania się z podstawą programową, realizowanymi programami oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii o pracy przedszkola organowi prowadzącemu, nadzorującemu pracę pedagogiczną przez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców;
6) uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych ;
7) do znajomości jadłospisu na dany dzień;
8) rodzice jako przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w imieniu swojego dziecka do dyrektora przedszkola w obronie jego praw, w przypadku jeśli takie zostały naruszone.

Przedszkolowo.pl logo