Terminy

Załącznik Nr 3
do regulaminu rekrutacji
PP w Siemiechowie

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Siemiechowie na rok szkolny 2019/2020.
Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin postępowania uzupełniającego

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 01 września do przedszkola. od 04.02..2019 r. do 11.02.2019 r.


2. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 11.02.2019 r. do 26.02.2019r.
od 21.03.2019r.
do 26.03.2019r.


3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.
od 27.02.2019r.
do 05.03. 2019r.
od 27.03.2019r.
do 29.03. 2019r

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
do 06.03.2019 r.
do 01.04.2019r.

5. Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. od 07.03.2019r.
do 15.03.2019r. od 02.04.2019r.
do 05.04.2019r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
do 18.03.2019r.
do 08.04.2019r.

7. Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

Przedszkolowo.pl logo