Terminy

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Rekrutacji do
PP w Siemiechowie


Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019.


Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin postępowania uzupełniającego

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 01 września do przedszkola. od 08.02.2018 r. do 16.02.2018 r.


2. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 19.02.2018 r. do 09.03.2018r.
od 09.04.2018r. do 11.04.2018r.


3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy. od 12.03.2018r. do 16.03.2018r. od 12.04.2018r. do 13.04.2018r

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.
do 22.03.2018 r.
do 18.04.2018r.

5. Potwierdzenie przez rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. od 23.03.2018r. do 30.03.2018r. od 18.04.2018r. do 20.04.2018r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc
do 06.04.2018r.

do 24.04.2018r.7. Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

Przedszkolowo.pl logo